Thủ tục


Khi cá nhân, pháp nhân thành lập doanh nghiệp bất động sản hoặc thêm danh mục kinh doanh bất động sản vào lĩnh vực kinh doanh, cần lưu ý đến những trình tự thủ tục mà pháp luật quy định.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập mới hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp ) có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, ngoài các hồ sơ theo quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh thì phải có thêm văn bản xác nhận về vốn gửi đến cơ quan cấp đăng ký kinh doanh để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định như sau:
1. Đối với doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có:
1.1. Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần
hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp t nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;
1.2. Trường hợp số vốn đợc góp bằng tiền thỡ phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thơng mại đợc phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ đợc giải ngân sau khi doanh nghiệp đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
1.3. Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thỡ phải có chứng th của tổ chức có chức năng định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá tài sản đợc đa vào góp vốn. Chứng th phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
2d9ce812563ecefa79be114dcf494150 300x225 Thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
2. Đối với doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản thỡ hồ sơ xác nhận vốn pháp định phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó đợc ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trớc liền kề năm đăng ký) đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 153/2007/NĐ-CP (6 tỷ đồng).
3. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải duy trỡ mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định (kể cả doanh nghiệp đã đợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bất động sản trớc ngày Nghị định153/2007/NĐ-CP có hiệu lực).
4. Tổ chức, cá nhân trực tiếp xác nhận vốn pháp định cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số vốn tại thời điểm xác nhận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét